Category Archives: New Wave

Fryske Teltsjes - Anneke Douma Mei De Sambrincos - Frysk Bloed Sjong Op (Vinyl, LP)

Posted on by

9 thoughts on “ Fryske Teltsjes - Anneke Douma Mei De Sambrincos - Frysk Bloed Sjong Op (Vinyl, LP)

  1. De Alde Friezen ('De oude Friezen') is het Friese volkslied geschreven door de Grouster arts en schrijver Eeltje lowsmasiptigotiledanmortmisdihe.coinfo nu gangbare versie is een verkorte bewerking daarvan door Jacobus van Loon uit De melodie van het lied is die van het Duitse Vom hoh'n Olymp herab, geschreven door Heinrich lowsmasiptigotiledanmortmisdihe.coinfo tekst van De âlde Friezen verscheen het eerst in de tweede druk van De.

  2. Frysk folksliet Frysk bloed, tsjoch op! Wol no ris brûze en siede, En bûnzje troch myn ieren om. Flean op! Ik sjong it bêste lân fann'ierde; It Fryske lân fol ear en rom. Klink dan, en daverje fier yn it rûn Dyn âlde eare, o Fryske grûn. Klink dan, en daverje fier yn it rûn Dyn âlde eare, o Fryske .

  3. BERT DE JONG – ‘Taal wurdt droegen troch literatuer’ As in tongerslach kaam it nijs op Fryslân del: it is mei it brûken fan it Frysk fiif foar tolven. Mar it aparte is dat it nijs fan bûten de provinsje kaam. Yn Fryslân werkent men it byld net. Ferbjustering is der oer de konstatearre delgong [ ].

  4. De Fryske. 1K likes. Geniet je van De Fryske, dan genieten we samen van Friesland. Dat is iets om grutsk, trots, op te zijn.

  5. May 29,  · Anneke Douma mei fjouwer kûpletten fan it Frysk folksliet. Frysk bloed tsjoch op! , views. alde fryske ferskes fan tetman de vries - Duration.

  6. Wolkom op lowsmasiptigotiledanmortmisdihe.coinfo! Op dizze website kinne jim allegear Fryske songteksten fine. De Nederlândske fertalingen stjin der ek by, foar de lyfhebbers! Ek kinne jim self helpe om de teksten te ferbetterjen. Sommige teksten binnen namlik net kompleet, omdat it team bepaalde wurden net hat ferstean, of der kinne typefouten in sitte.

  7. Tijdschriften, jaarboeken en congresbundels It Beaken. It Beaken is het wetenschappelijke tijdschrift van de Fryske Akademy. Het is een meertalig podium van en voor wetenschappers die zich die zich toeleggen op wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van Fryslân, de Friese taal en letterkunde en aspecten van de hedendaagse Friese samenleving.

  8. De Sambrincos en Henk van der Heide - MS Henk van der Heide - Ald en nij - LS 9-Met de accordeon door Friesland - o.a. De Sambrincos - Philips n Gezellig avondje met De Sambrincos - Decca Anneke Douma - Moai sûnder wjergea - Frigram Groeten uit Friesland met Sambrincos, Fryske Famkes, Henk van der Heide en Anneke.

  9. Lykwols bestiet der noch net in alhiel útkristallisearre standert. De Fryske standert sa’t dy hjoed-de-dei fungearret, is benammen basearre op de twa grutte dialekten Klaai- en Wâldfrysk. Yn de praktyk wurdt oant no ta op gesach fan de wurdboeken net altyd in foarkar foar in beskate fariant útsprutsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *